top of page

Wat is Clubranking (NBB-CR)?

Tot in het afgelopen seizoen was de meest gebruikte clubcompetitie gebaseerd op competities van 6 of 7 zittingen. Na iedere competitie vond promotie en degradatie plaats.

 

Met NBB-CR gebeurt dat iedere week. Iedere zitting staat op zichzelf. Op basis van de uitslag worden rankingpunten toegekend. De ranking wordt voor elke speler bepaald over zijn of haar 6 meest recente resultaten. Dat zijn de laatste zittingen waarop een speler aanwezig was.
Voor elke zitting krijgt een speler rankingpunten. Hoe hoger de score, hoe meer rankingpunten. Iedere lijn ( A, B, C en D) heeft zijn eigen rankinggemiddelde.

Namelijk A 80  , B 70 , C 60 , D 50. 

Als iemand een zitting niet speelt, dan veranderen zijn/haar rankingpunten niet; die blijven gewoon staan. Elke nieuwe zitting kan wel leiden tot een nieuwe ranking voor elke speler en paar : ook als u er niet bent kan uw ranking veranderen door een rankingwijziging van een ander paar. Op basis van uw ranking wordt de indeling voor de volgende zitting gemaakt. Iedere zitting kan dat leiden tot promotie en degradatie. Iedere zitting speel je tegen spelers die het de afgelopen tijd ongeveer even goed hebben gedaan.
De ranking gaat over verschillende disciplines heen zoals paren, butler en viertallen.

 

Bij feestelijke drives kunnen we ervoor kiezen de lijnen in te delen op basis van ranking, zoals bij competities. Het bridgeplezier blijft dan het hoogst voor iedereen. De scores hoeven we niet te verwerken in de ranking, dat is altijd optioneel.

 

De voordelen op een rij:

  1. Geen aanwezigheidsplicht; iedereen speelt zo vaak als hij wil en wanneer het uitkomt; de afmeldingsplicht blijft wel gehandhaafd.

  2. Niet bridgen heeft geen invloed op uw rankingpunten. Vervangende (straf-)scores of “buiten mededinging” regelingen bestaan niet meer.

  3. Invallers komen met hun eigen ranking automatisch op de goede plek terecht.

  4. De lijnen veranderen sneller (wekelijks); men komt meer verschillende mensen binnen de club tegen.

  5. Nieuwgevormde paren of combiparen binnen de club worden automatisch op de juiste plek ingedeeld

  6. Het clubkampioenschap is nu eenvoudig te bepalen. De speler of het paar met de beste “gerankte” prestaties gedurende het seizoen wint. Vooralsnog hanteert BK35 de in het CR ingevoerde selectie-variabelen van minimaal 22 zittingen per seizoen en voor paren minimaal 20 zittingen per seizoen.

Uitslagen:

Ga naar de NBB-clubsite ( https://www.nbbclubsites.nl/club/5021 ), klik op NBB-Clunranking (links onderop de pagina). En u ziet de spelerrankings. Voor de parenrankings klikt u betreffende kop aan. Surf op uw gemak over deze site en u zult zien wat NBB-CR aan informatie geeft.

Getoond worden de uitslagen die tijdens het lopende seizoen zijn verwerkt voor de actuele stand in ranking en clubkampioenschap. Naast de behaalde scores zijn hier ook de toegekende rankingpunten te zien.

Bij parenwedstrijden worden de rankingpunten toegekend naar rato van de behaalde scores (dynamisch). Een gemiddelde score (50% of 0 G-IMP) is goed voor een aantal rankingpunten gelijk aan het gemiddelde van de rankings van de aanwezige spelers in de betreffende lijn. Hogere scores resulteren in meer rankingpunten, lagere scores in minder.

 

Spelerrankings:

De ranking is het gemiddelde van de getoonde resultaten, behaald op de 6 meest recente zittingen waarop een speler aanwezig was. Iedere keer als een nieuw resultaat erbij komt, vervalt het bij oud getoonde resultaat, en alle overige resultaten schuiven een plek naar rechts.

Zolang er nog minder dan 6 resultaten beschikbaar zijn worden de ontbrekende resultaten vervangen door een inschatting van de speelsterkte. Inschattingen worden gemaakt bij aanvang van een nieuw seizoen op basis van het vorige seizoen, en bij nieuwe spelers zo redelijk mogelijk.

De kolommen +/- en vervallen tonen de verandering van een spelerranking resp. de zojuist vervallen score, waarbij de stand op basis van de meest recente uitslag wordt vergeleken met de uitslag daarvoor. Deze kolommen zijn leeg bij spelers die de meest recente zitting niet hebben meegespeeld.

 

Parenrankings:

De ranking van een paar is de som van de rankings van beide spelers. De ranking van een driemanschap is twee derde van de som van de rankings van de drie spelers.

De lijnindeling voor een clubavond gebeurt op basis van de actuele rankings van de op die avond aanwezige paren (vast of incidenteel). Er wordt naar gestreefd om lijnen van min of meer gelijke hoeveelheden paren te hebben. De aangeduide lijnindeling is alleen een benadering. De feitelijke indeling op een avond wordt bepaald door wie er al dan niet aanwezig is.

De kolom +/- toont de verandering van een parenranking, waarbij de stand op basis van de meest recente uitslag wordt vergeleken met de uitslag daarvoor. Deze kolom is leeg bij paren waarvan geen speler de meest recente zitting heeft meegespeeld.

Het standaard NBB-CR programma:

In het standaard programma heeft NBB keuzes gemaakt bij een aantal variabelen. Bijvoorbeeld : de ranking is het gemiddelde van de op de 6 laatstgespeelde zittingen behaalde rankingpunten. Die “6 “ is een variabele, je kunt ook een ander aantal kiezen.

Er zijn meer variabelen. Dat heeft u in het bovenstaande gezien.  

Als we als club voldoende ervaring opgedaan hebben met dit systeem, zouden we kunnen besluiten om variabelen te wijzigen. De wedstrijdleiding kan daar voorstellen voor doen, U ook.

Laten we beginnen met het verder opdoen van praktijkervaring.

Onderstaand de Powerpoint presentatie over clubranking zoals die op 31 oktober 2019 door Jan Smit is gebruikt.

bottom of page